• Pasja Tworzenia

    wiedza, doświadczenie i talent w wykorzystywaniu dotacji unijnych.

  • Zaangażowanie

    gruntowne, nieprzerwane aktualizowanie wykształcenia i wiedzy w zakresie nowych funduszy europejskich.

  • Szczęście

    sukcesem są pierwsze i czołowe miejsca na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania. 

Misja

Zaangażowani w sprawy swojej firmy często tracimy z oczu istotne szanse, nie zauważamy w porę zagrożeń. Często bezstronne oko obserwatora jest w stanie zauważyć więcej, a rada osoby z zewnątrz potrafi trafniej wskazać rozwiązanie.

KRAFC Consulting przyjmuje rolę dobrego bezstronnego doradcy, poszukującego dla Twojego projektu dobrych rozwiązań. Tworzy szansę rozwoju poprzez dotacje zewnętrzne dla przygotowanych projektów dla założonych celów.